شهرداری ازندریان

سایت رسمی شهرداری ازندریان

شهرداری ازندریان

سایت رسمی شهرداری ازندریان


اعضای شورای اسلامی شهر ازندریان- دوره پنجم (سال 1396 تا کنون )

( به ترتیب الفبا )


اعضای شورای اسلامی شهر ازندریان- دوره چهارم (سال 1392 تا 1396)

( به ترتیب الفبا )
اعضای شورای اسلامی شهر ازندریان- دوره سوم (سال 1386 تا 1392)

( به ترتیب الفبا )اعضای شورای اسلامی شهر ازندریان- دوره دوم (سال 1382 تا 1386)

( به ترتیب الفبا )
اعضای شورای اسلامی شهر ازندریان- دوره اول (سال 1378 تا 1382)

( به ترتیب الفبا )